Monday, 22. October 2012.

Цене услуга

Све цене су у примени од 01.05.2014.године

Преузмите комплетан ЦЕНОВНИК у .pdf формату

Цена услуга на водоводним инсталацијама

Све цене су исказане без зарачунатог ПДВ-а.

    1.  
Прикључак на водоводну мрежу за физичка лица Ø½ ако је улична мрежа следећих пресека:
Ред.бр. Пресек уличне мреже Јед.мере Цена у дин.
1.1 од ½ до 50 мм ком. 10.516,00
1.2 од 80 мм ком. 11.144,00
1.3 од 100 мм ком. 11.289,00
1.4 од 150 мм ком. 12.390,00
1.5 од 200 мм ком. 13.465,00
1.6 од 300 мм ком. 15.015,00
1.7 за доградњу у стамбеној јединици са пратећим радовима ком. 11.613,00
НАПОМЕНА: На ове цене додаје се цена пратећих радова, осим за доградњу у стамбеним јединицама
2.  
Прикључак на водоводну мрежу за физичка лица Ø¾ и више (на основу пројектне докуметације) ако је улична мрежа следећих пресека:
2.1 од ¾ до 500 мм  ком. 11.613,00
2.2 од 80 мм ком. 11.760,00
2.3 од 100 мм ком. 12.390,00
2.4 од 150 мм ком. 13.440,00
2.5 од 200 мм ком. 16.254,00
2.6 од 300 мм ком. 16.566,00
НАПОМЕНА: На ове цене додају се пратећи радове
 2.7 Прикључак на водоводну мрежу за предузећа и пословне производне објекте којима је вода основна, помоћна или сировина у процесу рада (пекаре, кафане, грилови, кафићи, посластичаре, сокаре, производња грађевинског материјала, перионице возила и тд.). Цена садржи све пратеће радове.    ком.

 

35.490,00

 

 2.8 Прикључак на водоводну мрежу за предузећа и пословне производне објекте којима вода није основна, помоћна или сировина у процесу рада и производње (трговинске, адвокатске радње, стоваришта грађевинског материјала, вулканизери и остале занатске радње). Цена садржи све пратеће радове. ком. 22.168,00 
2.9 Привремени прикључак на водоводну мрежу за објекте којима је вода основна, помоћна или сировина у процесу рада, али за објекте са привременом дозволом и остале занатске радње. Цена садржи све пратеће радове. ком.   23.152,00
2.10  Привремени прикључак на водоводну мрежу за објекте којима вода није основна, помоћна или сировина у процесу рада, али за објекте са привременом дозволом. Цена садржи све пратеће радове. ком.   15.589,00
 3.  Прикључак стамбене зграде са више станова (обрачунава се по стану) 
3.1  на водовод  (са пратећим радовима)  ком.  6.608,00
3.2  на канализацију (са пратећим радовима) ком. 5.287,00
3.3 Прикључак корисника (физичка лица) на водоводну мрежу са финансирањем повећаних трошкова експлоатације, одржавање и обезбеђење потребне количине воде (викенд насеља „Кусјак“и „Бадњево“) ком. 23.788,00
4.  Прикључак на постојећу канализацију (са пратећим радовима)
4.1 - за физичка лица (са пратећим радовима) ком. 14.707,00
4.2 - за физичка лица и пословне објекте на канализациону мрежу (из донације-без учешћа ЈКП „Бадњево“) ком. 2.467,00
4.3 - за правна лица, предузећа и пословне производе објекте којима је вода основна, помоћна или сировина уи процесу рада ком. 31.182,00
4.4 - за правна лица, предузећа и пословне производе објекте којима вода није основна, помоћна или сировина уи процесу рада ком. 20.186,00
4.5 - за доградњу у стамбеним јединицама ком. 10.836,00
5.  Привремени прикључци (са пратећим радовима)  
5.1 - привремени прикључак на водоводну мрежу за стамбене објекте, чији су власници поднели захтев за легализацију у законском року ком. 14.538,00
5.2 - привремени прикључак на канализациону мрежу за стамбене објекте, чији су власници поднели захтев за легализацију у законском року ком. 13.362,00
5.3 - привремени прикључак за канализацију из донација, чији су власници поднели захтев за легализацију у законском року ком. 2.320,00
5.4 - прикључак на стару канализациону мрежу кога изводи ЈП за грађевинско земљиште (без учешћа ЈКП-а“Бадњево“ Неготин) средствима из донација и општине (за стамбене и пословне објекте) ком. 2.336,00
6.  Привремени прикључак на постојећу канализацију за пословне објекте са привременом дозволом (са пратећим радовима)  
6.1  - за објекте којима је вода основна, помоћна или сировина у прецесу рада ком.  18.256,00 
6.2 - за објекте којима вода није основна, помоћна или сировина у прoцесу рада ком. 14.240,00
7.  Демонтажа и монтажа водомера:
7.1  - Ø 50мм – Ø 100мм ком. 3.871,00 
7.2  - преко Ø 100мм  ком.  4.641,00 
 8.  Демонтажа и монтажа вентила:  
8.1  - ½ - 1 ком. 612,00
8.2 - 1 – 6/4 ком. 748,00
8.3 - Ø 50мм – Ø 100мм ком. 1.512,00
8.4 - преко Ø 100мм ком. 2.022,00
8.5 Монтажа водомера и фитинга због давања прикључка ком. 922,00
9. Постављање паушалне везе:  
 9.1  - ½ - 1 ком.  714,00 
 9.2  - 1 – 6/4 ком. 714,00 
9.3 - Ø 50мм – Ø 100мм ком. 1.338,00
9.4 - преко Ø 100мм ком. 2.357,00
9.5 Затварање и отварање мреже због интервенција или давања прикључка (са коришћењем возила) ком. 1.176,00
10.  Искључење са водоводне мреже због неизмирених обавеза или других разлога, и поновно прикључење:  
 10.1  - за физичка лица ком.  11.258,00 
 10.2  - за правна лица и пословне објекте којима је вода основна , помоћна или сировина  у процесу рада ком. 21.947,00 
10.3 - за правна лица и пословне објекте којима вода није основна, помоћна или сировина  у процесу рада ком. 16.889,00
НАПОМЕНА: на ове цене се додаје рад машина ако постоји потреба за истим
 11.  Излазак стручног лица на терен ради одобрења прикључка на водовод и канализацију и то:  
 11.1 - утврђивање могућности прикључка, давање услова и упутства за извођење прикључка и опис материјала потребног за ираду прикључка ком.  1.168,00 
 11.2  - пријава/одјава водомера ком. 588,00 
 11.3  Давање писмене сагласности о могућности  прикључња на водовод и канализацију ком. 1.168,00 
 11.4  - радни сат на отпушењу канализације ком. 882,00 
 12.  Коришћење возила за претходне радове ради превоза алата, материјала и радне снаге:    
12.1  - за град  Неготин  ком. 882,00 
12.2  - за Милошево и Самариновац  ком. 1.024,00 
 12.3  - за Душановац и Прахово  ком. 1.168,00 
 12.4  - за Михајловац  ком. 1.386,00 
 12.5  - за Кобишницу   ком. 1.122,00 
  НАПОМЕНА: Пратећи радови садрже: излазак стручног лица на терен, затварање мреже, коришћење возила и монтажа водомера код прикључења.


    13. Цене замене нових, ремонтованих и баждарених водомера
Ред.бр. Опис услуге
Уградња Цена нових водомера
са преузимањем старог водомера од корисника без преузимања старог водомера од корисника
13.1 1/2 хоризонтални+вертикални  2.877,00  3.241,00  4.030,00
13.2  3/4 хоризонтални+вертикални  3.104,00  3.562,00  4.339,00
13.3  Водомер 1“  4.332,00  4.785,00  5.887,00
13.4  Водомер 5/4  5.490,00  5.876,00  6.340,00
13.5  Водомер 6/4  8.876,00  9.240,00  10.275,00
13.6  Водомер Ø 50  13.836,00  14.355,00  27.752,00
13.7  Водомер Ø 80  16.685,00  17.353,00  29.888,00
13.8  Водомер Ø 100  19.504,00 20.120,00   36.173,00
13.9  Стакло за водомер Ø 1/2 и  2/3 са дихтунзима //  //  529,00
13.10  Стакло за водомер Ø 5/4 и  6/4 са дихтунзима //   //  1.061,00
13.11  Давање писмене сагласности о могућностима уградње самосталног водомера у оквиру заједничког водомера //  //  562,00
НАПОМЕНА: Цена садржи услугу контроле и бломбирања водомера и припадајуће трошкове коришћења возила у случају када се у једном стану врши контрола и бломбирања два водомера. Трошкови се обрачунавају 20% за други водомер у односу на први водомер.


  14.   Замена водомера ½ и ¾ и чишћење стакла
Ред.бр. Назив места где се врши замена Цена у дин.
14.1 Неготин 1.168,00
14.2 Милошево и Самариновац 1.268,00
14.3 Душановац и Прахово 1.411,00
14.4 Михајловац 1.610,00
14.5 Кобишница 1.367,00


  15.  
Излазак стручног лица на терен и узорковање воде          1.260,00 дин.


16. Цене рада машина
Ред.бр. Врста услуге Јед.мере Цена
16.1  - рад  камиона час 4.181,00+72,00 дин/км
16.2  - рад  камиона са платформом час 4.181,00+72,00 дин/км
16.3  - извожење фекалија цистерном за физ.лица ком 2.969,00+72,00 дин/км
16.4  - рад  ровокопача час 5.250,00+72,00 дин/км
16.5  - рад  каналокопача до 0,50м дубине  м  109,00+72,00 дин/км
16.6  - рад  каналокопача до 1,00м дубине  м  169,00+72,00 дин/км
16.7  - извожење фекалија цистерном - правна лица  ком  5.909,00+72,00 дин/км
16.8  - рад компресора  час  5.250,00+72,00 дин/км
16.9  - рад пумпе за црпљење воде (ХОНДА)  час  1.533,00+72,00 дин/км
16.10  - затрпавање рова 30% од цене ископа   // 
16.11  - рад машине за пробијање отвора саобраћајница пречник отвора до Ø 100 мм    3.644,00
16.12  - рад машине за пробијање отвора саобраћајница пречник отвора преко Ø 100 мм    4.124,00
16.13  - рад булдожера у Неготину  час  5.628,00
16.14  - цистерна за воду  ком  4.431,00+72,00 дин/км
16.15  - рад косачице  м2  6,30 + 72,00 дин/км
16.16  - рад трактора са и без приколице    2.205,00 + 72,00 дин/км
16.17  - коришћење бине са монтажом и превозом бине и радника    50.000,00+72,00 дин/км

 

17. Цена рада радника
Ред.бр. Врста услуге Јед.мере Цена у дин.
17.1 машинбравар час 714,00
17.2 вариоц час 714,00
17.3 лектричар час 714,00
17.4 аутоелектричар час 714,00
17.5 аутомеханичар час 714,00
17.6 котлар час 714,00
17.7 водоинсталатер час 714,00
17.8 грађевинар час 714,00
17.9 помоћни радник час 578,00
17.10 радник на гробљу час 630,00

 

18. Цене услуга: спортски објекти
Ред.бр. Врста услуге Јед.мере Цена у дин.
18.1 Коришћење Хале за рекреацију сат 2.7002,00
18.2 Одигравање утакмице сат 7.966,00
18.3 Закуп Хале за концерте сат 21.126,00
18.4 Закуп Хале за тренинг сат 1.575,00
18.5 Закуп Хале у хуманитарне сврхе сат 8.364,00
18.6 Коришћење хале са гледаоцима сат 16.800,00
18.7 Коришћење хале без гледаоца сат 7.350,00


19. Цене услуга опште службе
Услуге делатности
Ред.бр. Врста услуге Јед.мере Цена у дин.
19.1 Подношење захтева по захтеву 105,00
19.2 Поступак по захтеву-излазак комисије на терен по изласку 750,00
19.3 Издавање преписа уговора, решења и сл. по страници 105,00
19.4  Фотокопија разних докумената  по страници  26,00
19.5  Препис фактуре  по фактури  420,00
19.6  Издавање мишљења услова и др.  по предмету  1.208,00
19.7  Штампање спискова финансијких картица и др.  по листу  105,00

 

20. Цена услуга на одржавању система грејања
Ред.бр. Врста услуге Јед.мере Цена у дин. Напомена
 Прикључак за новог корисника грејања
 20.1 - физичка лица м2 158,00  
 20.2 - установе м2 221,00  
 20.3 - привреда м2 221,00  
 20.4 Искључење са система грејања м2 158,00  
 20.5  Заваривање цеви до Æ100  по вару  630,00  
 20.6  Пражњење, пуњење и озрачивање мреже  по интервенц.  1.260,00  
 20.7  Рад на поправкама или замени арматуре на грејном систему  по сату  714,00  
 20.8  Ремонтовање пумпе у подстаници (без материјала)  по комаду  4.725,00  
 20.9  Замена лежајева електромотора у подстаници (без материјала)   по комаду  1.260,00  
 20.10  Поправка, шлајфовање вентила тегом   по комаду  //  
 20.11  Прање и испирање радијатора са демонтажом и монтажа   по комаду  1.575,00  
 20.12  Монтажа радијатора на конзоле и повезивање   по комаду  840,00  
 20.13  Демонтажа радијатора са конзола и цеви   по комаду  840,00  
 20.14  Постављање новог радијатора – грејног тела са изводјењем инсталације   по комаду  3.675,00  
 20.15  Демонтажа радијаторског ребра-блока   по комаду  525,00  
 20.16  Монтажа радијаторског ребра – повећање броја ребара-блока   по комаду  525,00  
 20.17  Замена радијаторског вентила-навијка   по комаду  525,00  
 20.18  Замена или монтажа одзрачних славиница-чепова   по комаду   315,00  

 

21. Цене услуге чишћења и одржавања улица, зграда и улаза
Ред.бр. Врста услуге Јед.мере Цена у дин.
21.1 Свакодневно чишћење улица м2 0,62
21.2 Поливање уличних површина цистерна 5.217,00
21.3 Чишћење отворених земљишних канала м 83,00
21.4 Чишћење отворених бетонских канала м 81,00
21.5 Чишћење затворених бетоснких канала м 100,00
21.6 Чишћење пропуста, сливника и цеви од наноса муља, земље, песка итд. ком 332,00
21.7 Чишћење улаза зграде степеништа по површини стамбеног простора м2 6,80

 

22. Цене услуге прикључака на топловодну инсталацију 
Ред.бр. Врста услуге Јед.мере Цена у дин.
22.1 Станови (физичка лица) м2 870,00
22.2 Установе м2 1.305,00
22.3 Привреда м2 1.305,00


23. Цене гробљанских услуга  
Ред.бр. Врста услуге Јед.мере Цена у дин.
23.1 Израда гробница са 1 гробним местом ком 56.781,00
23.2 Израда гробница са 2 гробна места  ком 75.707,00
23.3 Израда ивичњака за 1 гробно место са 1 редом блокова ком 14.194,00
23.4 Израда ивичњака за 2 гробна место са 1 редом блокова ком 20.818,00
23.5 1 ред блокова за 1 гробно место ком 2.837,00
23.6 Имитација за 1 гробно место са 1 редом блокова ком 17.979,00
23.7 Имитација за 2 гробна места са 1 редом блокова ком 27.443,00
23.8 1 ред блокова за ивичњак и имитацију ком 2.837,00
23.9 Бетонирање око гробнице м2 1.590,00
23.10 Сакупљање посмртних остатака после саобраћајног удеса ком 7.881,00
23.11 Накнада за ексхумацију лешева у гробницама и капелама до 5 година старости леша ком 12.616,00
23.12 Накнада за ексхумацију лешева у гробницама и капелама преко 5 година старости леша ком 9.460,00
23.13 Накнада за ексхумацију леша из осталих гробних места (имитација и обичан гроб) до 5 година старости леша ком 18.925,00
23.14 Накнада за ексхумацију леша из осталих гробних места (имитација и обичан гроб) преко 5 година старости леша ком 15.771,00
23.15 Измештање старих споменика и постављање ком 1.590,00
23.16 Дезинфекција возила ком 1.417,00
23.17 Прихват покојника са места несреће ком 4.730,00
23.18 Изношење покојника са спрата и превоз до капеле (у локалу) ком 1.590,00
23.19 Црпљење воде из гробница ако је гробница празна ком 4.730,00
23.20 Црпљење воде из гробница ако има лешева ком 9.460,00
23.21 Накнада за издавање дозволе за рад правном лицу   3.323,00


24. Цене услуга зелене и робне пијаце
Ред.бр. Врста услуге Јед.мере Цена у дин.
24.1 Такса за продају пољоприв. производа на тезги дневно 114,00
24.2 Такса за продају пољоприв. производа ван тезги (продаја производа на земљи) дневно 87,00
24.3 Такса за продају призвода ван tезге (продаја садница из кавеза) м2 28,00
24.4 Такса за коришћење тезги за продају сира, кора и производа од брашна дневно 122,00
24.5 Такса за држање возила иза тезге дневно //
24.6 Такса за држање возила иза тезге месечно //
24.7 Улаз путничких аутомобила у круг пијаце дневно 66,00
24.8 Дневна такса за паркирање великих камиона дневно //
24.9 Дневна такса за паркирање малих камиона и тракторских приколица дневно //
24.10 Дневна такса за паркирање аутомобилских приколица и  комби возила дневно //
24.11 Дневна наплата на робној пијаци по тезги - за држављане Србије дневно 114,00
24.12 Дневна наплата на робној пијаци по тезги - за стране држављане дневно 228,00


25. Цене о расписивању лицитације за годишњи закуп тезги на зеленој пијаци    
Ред.бр. Врста услуге Јед.мере Цена у дин.
25.1 За пијачне тезге за продају занатских производа (воскари, већа)   19.648,00
25.2 За пијачне тезге за продају занатских производа (пластичари) рекламног и продајног простора испред тезге   28.350,00
25.3 За пијачне тезге за продају занатских производа (папир, мања)   14.691,00
25.4 За пијачне тезге за продају пољопривредних производа (већа)   17.160,00
25.5 За пијачне тезге за продају пољопривредних производа (мања)   14.691,00
25.6 За пијачне тезге за продају пољопривредних производа, прве тезге у редовима под кровом (од I/1 до VIII/1)   18.399,00
25.7 За пијачне тезге за продају пољопривредних производа улазу од Цвећаре (без држања возила уз тезгу и робе испред тезге)   28.378,00
25.8 За пијачне тезге за продају млечних производа, производа од брашна (сир,кајмак,коре,фида и др.)   19.648,00
25.9 Простор за продају садница из кавеза и објеката за продају џакираних производа (вештач.ђубриво и др.) 3м дужних   11.143,00
25.10 Простор на земљи за продају јабука, 1м дужни, простор А   //
25.11 Простор на земљи за продају пољо.производа са расклапајућих столова (које власници уклањају након продаје), 1м дужни, простор Б   3.519,00


26. Цене цвећа и зеленила
Ред.бр. Врста услуге/производа Јед.мере Цена у дин.
 Четинари - саднице 
 26.1 Дуглазија ком //
 26.2 Оморика ком //
 26.3 Скајрокет ком 830,00
 26.4 Смрча ком 592,00
 26.5 Туја ком 592,00
 Лишћари - саднице  
 26.6  Украсна јабука ком  659,00
 26.7  Липа велика ком  1.322,00
 26.8  Колеуптера ком 711,00
 26.9  Каталпа ком 711,00
 26.10  Гинко ком 711,00
 26.11  Магнолија ком  592,00
 26.12  Албиција ком  711,00
 26.13  Сантолина ком  131,00
 26.14  Платан ком 711,00
 26.15  Сибирски брест ком 711,00
 26.16  Спиреа ком  131,00
 26.17  Украсно шибље ком  131,00
 26.18  Форзиција ком 237,00 
  Саксијко цвеће  
 26.19  Филадендрон, адам, фикус  ком  197,00
 26.20  Фикус    //
 26.21  < 50 цм висине  ком  197,00
 26.22  50 – 80 цм  ком  396,00
 26.23  80 – 100 цм  ком  659,00
 26.24  100 – 150 цм  ком  924,00
 26.25  > 150 цм висине  ком  1.323,00
 26.26  Алоја, кала, аспарагус, папрат, фикус бенџамин, амарилис, аспидистра, шефлера, дифенбахија, јапанско дрво, абутилон, хибискус  ком  197,00
 26.27  Шимшир  ком  296,00
 26.28  Грчки босиљак  ком  82,00
 26.29  Каланхоја, христов венац  ком  //
 26.30  Гузманија  ком  131,00
 26.31  Пеперонија, хлорофитум, пилеа, вод.палма, кливија  ком  105,00
 26.32  Божићна звезда  ком  //
 26.33  < 20 цм висине  ком  157,00
 26.34  20 – 30 цм  ком  264,00
 26.35  30 – 50 цм  ком  396,00
 26.36  > 50 цм висине  ком  528,00
 26.37  Рузмарин,лаванда  ком  119,00
 26.38  Мушкатла, солунац, слоново уво, хедера, сциндапсус, украсна трава, лозице, шећерак, минђушице, сингонијум, љубичица, кућна срећа, рео, сансеверија, кактус, розетла  ком  105,00
  Резано цвеће  
 26.39  Ружа  ком  26,00
 26.40  Хризантема лопта  ком  26,00

 

Цене комуналних услуга

 

Цена воде на месечном нивоу

 

Ред.бр. Корисник Јед.мере Важећа цена без ПДВ-а
1. Домаћинства м3 29,20 дин.
2. Установе м3 58,40 дин.
3. Привреда м3 87,60 дин.
4. Хаваријска вода*) м3 30% од цене воде

 

 *)Право на хаваријску цену воде имају корисници за које овлашћена служба ЈКП "Бадњево" утврди да нису могли да примете хаварију на водоводној мрежи, а обрачун у датом обрачунском периоду је већи 10 и више пута од просечне потроње у предходној години. Хаваријска цена воде се примењује само по одлуци Комисије за примедбе и рекламације. На хаваријску цену воде неће се зарачунавати цена канализације.

Цена канализације на месечном нивоу

 

Ред.бр. Корисник Јед.мере Важећа цена без ПДВ-а
1. Домаћинства м3 13,67 дин.
2. Установе м3 27,34 дин.
3. Привреда м3 41,01 дин.

 

 Цена изношења и депоновања смећа на месечном нивоу

 

Ред.бр. Корисник Јед.мере Важећа цена без ПДВ-а
1. Домаћинства
По становнику стамб.јединице 97,68 дин.
Врећа од 60л
195,36 дин.

 

2.

Установе

и

привреда

По канти од 120л 543,81 дин./месечно
Врећа од 60л 271,91 дин./месечно
По контејнеру V=1,1 м3 1.308,20 дин./месечно
По контејнеру V=5 м3 4.483,75 дин./месечно

Контејнеру V=5 м3 користи се само за избацивање кабастог и грађевинског отпада. Све наведене посуде обавезно се празне једном недељно по утврђеном редоследу, а контејнери могу и више пута, по позиву корисника.

Документ од 29.03.2013: РЕШЕЊА СО НЕГОТИН О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Документ од 22.03.2013: ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "БАДЊЕВО" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Документ од 11.02.2013: ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "БАДЊЕВО" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

 

Цена грејања на течна и чврста горива

 

Ред.бр. Корисник Јед.мере Важећа цена
1. Домаћинства у 12 месечних рата
м2 97,80 дин.
2. Установе у 6 месечних рата
м2 293,40 дин.
3. Привреда у 6 месечних рата
м2 293,40 дин.

 

Уколико корисник стамбене површине уплати укупан износ средстава за грејну сезону 2012/2013 до 15.12.2012.године имаће попуст у висини од 15% ус услов да су измирили све обавезе по основу грејања до почетка нове грејне сезоне, до 15.10.2012.године, са клаузулом да уколико дође до промене цене грејања, сходно члану 9 Уредбе, корисницима ће се променити задужење и извршити повраћај више уплаћених средстава или наплатити разлика, све у року од 15 дана до дана примене нове цене.

 

Документ од 07.12.2013: ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "БАДЊЕВО" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ГРЕЈАЊА ( чека се сагласност СО Неготин )

Документ од 23.11.2012: РЕШЕЊА СО НЕГОТИН О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНУ ГРЕЈАЊА

Документ од 31.10.2012: ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "БАДЊЕВО" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА ГРЕЈАЊА

 

Цене гробљанских услуга

 

Ред.бр.

Врста услуге

Јед.мере Важећа цена
1. Сахрана - ручни ископ
ком. 6330,00 дин.
2. Сахрана - укоп покојника у гробницу
ком. 5800,00 дин.
3. Укоп урне у гробницу
ком. 3165,00 дин.
4. Укоп новорођенчади и делова тела ком. 3165,00 дин.
5. Укоп социјалних случајева ком. 6330,00 дин.
6. Закуп гробног места, одржавање и чишћење гробног места м2 211,00 дин.
7. Закуп земљишта за сопствене капеле м2 158,00 дин.
8. Трошкови коришћења прихватне капеле сат 105,00 дин.
9. Преуређење гробног места ком. 3165,00 дин.

У цену закупа гробног места и капеле урачунато је и одржавање гробља.

Документ од 29.03.2013: РЕШЕЊА СО НЕГОТИН О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА

 

Цене услуга паркинг сервиса

А) Наплата паркирања на општим паркиралиштима (уличним паркиралиштима)

Ред.бр. Зона ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ Важећа цена
1. I
Започети час паркирања за путничка, комби и теретна возила до 1 Т 35,00 дин.
2. II
Започети час паркирарања за путничка, комби и теретна возила до 1 Т 25,00 дин.

 

Ред.бр. Зона ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ Важећа цена
3. I

Карта за целодневно паркирање - важи до краја радног времена наплате у дану у коме је паркирање започето

170,00 дин.
4. II

Карта за целодневно паркирање - важи до краја радног времена наплате у дану у коме је паркирање започето

130,00 дин.
5. I или II

Карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица -станаре

550,00 дин.
6. I

Карта за целодневно паркирање месечно за правна лица -предузетнике

2000,00 дин.
7. II

Карта за целодневно паркирање месечно за правна лица -предузетнике

1800,00 дин.
8.  I или II

Карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица 

1350,00 дин.
9.  I и II

Карта за целодневно паркирање месечно за физичка лица 

2300,00 дин.
10. I и II

Карта за целодневно паркирање месечно за правна лица -предузетнике

3500,00 дин.

Б)  Доплатне карте

Ред.бр. Зона ДОПЛАТНА КАРТА
Важећа цена
11. I или II
Доплатна паркинг карта - важи од тренутка издавања до истог времена  у првом следећем дану у коме се врши наплата паркирања 1300,00 д.
12. II - паркинг код Зелене пијаце Повлашћена паркинг карта за целодневно паркирање  месечно за физичка лица 1000,00 д.
13. I и II Повлашћена паркинг карта, месечно заправна лица-предузетнике са више од 10 паркинг места 1400,00 д.


Документ од 11.09.2013: РЕШЕЊА СО НЕГОТИН О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ЦЕНЕ УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА

Документ од 19.08.2013: ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ УПРАВНОГ ОДБОРА ЈКП "БАДЊЕВО" О УТВРЂИВАЊУ ЦЕНА УСЛУГА ПАРКИНГ СЕРВИСА

 

За сва рекламације и питања можете се обратити Служби рекламације ЈКП "Бадњево" на телефон  541 640, или путем овог сајта на овом линку.

 .

To open a PDF document, you need to install one of the free PDF readers.
If you do not have a PDF reader installed, click on the banner at the bottom of the page, download and install.

 

                             

          

News

What is Factoring?
The Law that consider factoring , was published in the "Official Gazette of RS", no. 62/2013 of 16 July 2013.  and  entered into force. This Law is expected to improve the functioning of...

Saturday, 28. December 2013.