Patterns

Search

Find 124 patterns.

Name/th> Authority Organizational unit Code
ИНФОРМАЦИЈА О ЛОКАЦИЈИ Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~350.1~ИЛ more
ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~350.2~ЛД more
ЛОКАЦИЈСКА ДОЗВОЛА за линијске инфраструктурне објекте, и објекте за производњу енергије из обновљивих извора Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~350.1~ЛД~ЛИО more
ПОТВРЂИВАЊЕ ПРОЈЕКТА ПРЕПАРЦЕЛИЗАЦИЈЕ - ПАРЦЕЛИЗАЦИЈЕ Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~350~ППП more
ПОТВРЂИВАЊЕ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА СА УРБАНИСТИЧКИМ ПЛАНОМ Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~350~ПУП~УП more
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.1~ГД more
ПРИВРЕМЕНА ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.1~ПГД more
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ЕТАПНУ ГРАДЊУ Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351~ГД~ EГ more
ГРАЂЕВИНСКА ДОЗВОЛА ЗА ИЗГРАДЊУ ЛИНИЈСКОГ ИНФРАСТРУКТУРНОГ ОБЈЕКТА Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.1~ГД~ЛИО more
ИЗМЕНА ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ У ТОКУ ГРАЂЕЊА Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351~ГД~ ИТГ more
ИЗМЕНА ЛОКАЦИЈСКЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ УСЛЕД ПРОМЕНЕ ИНВЕСТИТОРА Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.1~ИЛГД~ П more
АНТЕНСКИ СТУБОВИ И ЕЛЕКТРО ОБЈЕКТИ - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.4~ИР~БГД more
ЕКОНОМСКИ ОБЈЕКАТ - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.3~БГД~ЕО more
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ и УКЛАЊАЊЕ ПРЕПРЕКА ЗА ОСОБЕ СА ИНВАЛИДИТЕТОМ - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.4~ИР~ИО more
ИЗГРАДАЊА СЕКУНДАРНИХ, ОДНОСНО ДИСТРИБУТИВНИХ МРЕЖА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ и УРЕЂЕЊЕ САОБРАЋАЈНИЦА У ОКВИРУ ПОСТОЈЕЋЕ РЕГУЛАЦИЈЕ УЛИЦА - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.4~ИР~КИС more
ГРАДЊА: ОГРАДА, МАЊИХ ЦРПНИХ СТАНИЦА И СКИ ЛИФТОВА, СВИХ ВРСТА ПРИКЉУЧАКА, УРЕЂАЈА И КОМПРЕСОРСКИХ ЈЕДИНИЦА ЗА ГАС, СОЛАРНИХ КОЛЕКТОРА И ЋЕЛИЈА - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351~ИР~БГД more
ИЗГРАДЊА ПОМОЋНОГ ОБЈЕКТА (гараже, оставе, септичке јаме, бунари, цистерне за воду, остало) - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.3~БГД~ПО more
ПРОМЕНА НАМЕНЕ ОБЈЕКТА СА И ВЕЗ ИЗВОЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.1~ПНО more
РАЗДВАЈАЊЕ ИЛИ СПАЈАЊЕ СТАМБЕНОГ ОДНОСНО ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.1~БГД~РС more
РЕКОНСТРУКЦИЈА, АДАПТАЦИЈА, САНАЦИЈА, РЕСТАУРАЦИЈА - Изградња објеката и извођење радова за које се не издаје грађевинска дозвола Municipal Administration Negotin Department of Urban Planning and Construction ОУЦ~ЗС~351.4~ИР~РАС more